สัตตสัมโพชฌงค์
  • ฿200.00
  • ฿140.00

สัตตสัมโพชฌังคธรรม หรือโพชฌงฌ์ทั้ง ๗ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อหาว่าด้วยเครื่องป้องกันว่าด้วยธรรมเป็นไปเพื่อตรัสรู้ ๗ ประการ มีที่มาปรากฏในพระไตรปิฎก สุตตันตะปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรคว่า ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เวฬุวนาราม ใกล้กรุงราชคฤห์ ครั้งทรงเสด็จเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธอยู่ในถ้ำปิปผลิคูหา ทรงแสดงธรรมสัตตสัมโพฌงค์ ๗ ประการแก่พระมหากัสสปะให้หายจากอาการป่วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความเชื่อของชาวพุทธที่ว่าการสวดสาธยายสัตตสัมโพฌชงค์ทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย บทสวดสัตตสัมโพชฌงค์นั้น โบราณาจารย์ใช้วิธีประพันธ์คาถาประมวลเรื่องสรุปความซึ่งไม่ใช่บาลีจากพระไตรปิฎกโดยตรง แต่นำสารัตถะหัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงใหม่ให้กระชับและไพเราะยิ่งขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สิทธิสารชาดก Ebook

฿300.00 ฿210.00

สุมนะโอวาท Ebook

฿200.00 ฿140.00

อภิธัมมา ๗ คัมภีร์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, สัตตสัมโพชฌงค์, โพชฌงฌ์, วัดธงสัจจะ, เวฬุวนาราม, ถ้ำปิปผลิคูหา, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line