สังเวค
  • ฿200.00
  • ฿140.00

การพิจารณาสังเวคนั้น กล่าวในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค สังคีติไว้ว่า สํเวชนีเยสุ าเนสุ สํเวค ความสลดใจในที่ ๆ ควรสลดใจ ฯ และ สํวิคฺสสฺส โยนิโส ปธาน ความเพียรโดยความแยบคายของผู้มีความสลดใจ ฯ การพิจารณาสังเวคธรรมนั้น ก็เพื่ออาศัยชำระจิตให้พ้นจากกิเลส คือ วัฏฏะ การเวียนว่ายตายเกิดจากการตั้งจิตใจให้รู้ว่า สังเวควัตถุ ๘ ประการนั้น เป็นกิเลส กรรม และวิบาก ที่นำมาซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น บุคคลทั้งหลายพึงมีความเพียรและมีสังเวคธรรม อันประกอบด้วย ศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และธัมมวินิจฉัย สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ มีสติมั่นคงก็จะละทุกข์นี้ได้ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท การพิจารณาสังเวคเพื่อให้เกิดความหน่ายในสังสารวัฏ และเมื่อเกิดความหน่ายก็จะเพียรปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ และเพื่อการสิ้นอาสวกิเลส (กิเลสที่นองเนื่องอยู่ในสันดาน) ที่มีในตน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน Ebook

฿200.00 ฿140.00

เวสสันตระรอม Ebook

฿250.00 ฿175.00

สุมนะโอวาท Ebook

฿200.00 ฿140.00

อภิธัมมา ๗ คัมภีร์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

Tags: sri, สังเวค, พระสุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย, ปาฏิวรรค, สังคีติ, วัฏฏะ, สังเวควัตถุ ๘ ประการ.วิชชา, จรณะ, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line