โปราณสังคหสูตร
  • ฿200.00
  • ฿140.00

โบราณสังคหสูตรฉบับวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มตนเรื่องด้วยสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ [๔. วิภังควรรค] ๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรเล็ก (ว่าด้วยกฏแห่งกรรม) เรื่องของสุภมานพได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของการทำบาปและผลแห่งกรรมนั้น ๆ ต่อด้วยมหากัมมวิภังคสูตร ทรงโปรดเทศนามหานามสักกโรชะเรื่องความเลื่อมใสศรัธาในพระพุทธศาสนา ความตอนสุดท้ายกลับไปที่สุภมานพที่ปวารณาตัวเป็นอุบาสก พุทธบรษัท ๔

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน Ebook

฿200.00 ฿140.00

ตำนานสุริโยเทโฆ Ebook

฿250.00 ฿175.00

ปรมัตถธรรม Ebook

฿200.00 ฿140.00

มหาวิบากรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

สมันตกัปปโวหาร Ebook

฿300.00 ฿210.00

พร. Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, โปราณสังคหสูตร, วัดสูงเม่น, จังหวัดแพร่, สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, มหากัมมวิภังคสูตร, มหานามสักกโรชะ, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line